Pomożemy w uzyskaniu odszkodowania

Każdy starający się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy musi mieć na uwadze, że firmy ubez­pie­cze­niowe nie­jed­no­krot­nie wyko­rzy­stują nie­wie­dzę osób poszko­do­wa­nych i nie infor­mują ich o przy­słu­gu­ją­cych im pra­wach. W większości przypadków firmy ubezpieczeniowe zani­żają wypła­cane odszko­do­wa­nie oraz zawie­rają z poszko­do­wa­nymi ugody na nie­ko­rzyst­nych dla nich warun­kach, zamykając drogę do dal­szego docho­dze­nia odszkodowań. Poszkodowany, który chce unik­nąć tych wszyst­kich „puła­pek” czy­hających w procesie odszkodowawczym, powinien zastanowić się nad udzieleniem pełnomocnictwa naszej firmie. Jest to jednocześnie gwarancja uzyskania odszkodowania, które będzie adekwatne do rozmiaru krzywdy. Nie pobieramy od poszko­do­wa­nych żadnych opłat przed i w trak­cie pro­wa­dze­nia sprawy. Po zakoń­cze­niu sprawy pobie­ramy prowizję, której wysokość usta­lamy indy­wi­du­al­nie z każ­dym Klien­tem przed pod­pi­sa­niem umowy. Średni czas trwa­nia sprawy wynosi 3 mie­siące od dnia podpisania umowy. W szczególnych przypadkach udzielamy klientom zaliczek na poczet przyszłej wypłaty odszkodowania.

Współpracujemy z najlepszymi

Jesteśmy przedstawicielami Europejskiego Centrum Odszkodowań SA (EuCO) największej w Polsce i Europie Środkowej firmie pomagającej osobom poszkodowanym i ich bliskim uzyskać od firm ubezpieczeniowych należne odszkodowania i świadczenia. Grupa Kapitałowa EuCO działa na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. EuCO prowadzi efektywny system sprzedaży wysokiej jakości usług za pośrednictwem wyspecjalizowanej sieci agentów. Spółka współpracuje z ponad 25.000 agentów w całej Polsce oraz 5.000 w Europie. Od 2010 roku jest spółką notowaną na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Pomogliśmy już ponad 150 tysiącom osób, które powierzyły nam dochodzenie swoich roszczeń odszkodowawczych. Permanentny rozwój jest wpisany w działalność firmy, dlatego stale podejmujemy nowe inicjatywy i rozszerzamy zakres świadczonych usług.EuCO dołoży wszelkich starań, abyś otrzymał należne Ci środki finansowe z wszelkich możliwych tytułów i źródeł. Nasze dotychczasowe doświadczenie wielokrotnie potwierdziło, że nasi Klienci nie byli świadomi, iż należy im się odszkodowanie – na tym zasadza się cała idea istnienia Europejskiego Centrum Odszkodowań – nie musisz być prawnikiem, aby uzyskać należne Ci odszkodowanie – my postaramy się o nie za Ciebie i dla Ciebie.

Odszkodowanie z OC

work

Wypadki komunikacyjne

Odszkodowania dla poszkodowanych pasażerów i kierowców wypadków komunikacyjnych Jeżeli poszkodowanym jest pieszy, rowerzysta, motocyklista, kierowca, pasażer pojazdu poszkodowanego i sprawcy - o ile nie ponosi on wyłącznej winy w wypadku...

czytaj całość

work2

Zdarzenia w rolnictwie

Odszkodowania dla osób, które uległy w wypadkach w gospodarstwach rolnych. Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej...

czytaj całość

x5-700x295

Potknięcia, poślizgnięcia

Odszkodowania dla osób poszkodowanych w wyniku zaniedbań obowiązków przez osoby trzecie Dotyczy zdarzeń takich jak: poślizgnięcia na oblodzonej nawierzchni, potknięcia na nierówności chodnika, wypadki na skutek niesprawnych urządzeń...

czytaj całość

0014

Błędy medyczne

Odszkodowania dla osób poszkodowanych na skutek błędu w sztuce lekarskiej Na błąd medyczny muszą składać się następujące elementy: postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, wina nieumyślna (tzw. lekkomyślność ...

czytaj całość

Auto zastępcze

Miałeś kolizję nie ze swojej winy? Twoje auto jest uszkodzone? Należy Ci się samochód zastępczy z polisy OC sprawcy.
Nie poniesiesz żadnych kosztów związanych z wynajęciem samochodu do czasu naprawy Twojego pojazdu.
Za cały okres wynajmu zapłaci ubezpieczyciel sprawcy. Otrzymasz od nas auto tej samej klasy co uszkodzone, przy minimum formalności.
Wynajem takiego pojazdu jest:
- bezgotówkowy
- bez limitu kilometrów
- bez kaucji
Wystarczy wysłać SMS na numer
792 455 555 o treści:

Andrzej Buda 011/233/11/136/35
Poszkodowany: imię nazwisko oraz numer telefonu
Jedynym warunkiem skorzystania z oferty jest powierzenie nam sprawy o odszkodowanie.